31 Серпень, 2022

XLІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • INDEPENDENT WORK ORGANIZATION IN EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

    italiy Yaremenko, Maryna Rakhimova, Iryna Sych, Lina Perekhoda (Kharkiv, Ukraine) |    Завантажити статтю |  Link

  The issue of organization of independent educational activities for individuals has always been relevant, but now, in the conditions of martial law in Ukraine, it is especially becoming the key topic in scientific and pedagogical papers. The global trend of educational process is such that every year the number of hours devoted to independent work definitely increases.

 • Організація освітнього процесу у воєнний час – це новий виклик для усіх педагогів, зокрема і для педагогів закладів позашкільної освіти. Під час війни заклад позашкільної освіти є осередком, який дає змогу дітям отримувати психологічну підтримку, емоційний стан, спілкування, переключення уваги, відволікання від новин, впевненість, відчуття приналежності до спільноти. Тому надзвичайно важливо гнучко підходити до організації роботи закладу та налаштовувати освітній процес так, щоб він був комфортним і безпечним для дітей та педагогів.

 • Умови нової української школи вимагають посилити практичне й виховне спрямування мовної освіти, формування в процесі вивчення всіх предметів мовно-мовленнєвої культури особистості.

 • Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Новітні технології у навчальному процесі формують у молоді риси, необхідні для самореалізації в інформаційному суспільстві,надають можливість студентам отримати професійну освіту за дистанційною формою навчання.

 • ДІАГНОСТИЧНІ АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

    Дмитро Остафійчук, Тетяна Бірюкова (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Алгоритм означає виконання операцій в певній послідовності, що призводить до вирішення завдань певного типу. Вони можуть бути представлені графічно, у вигляді схеми або словесно. Діагностичні алгоритми - це точна загальнозрозуміла інструкція про поетапне виконання в зазначеній послідовності елементарних розумових операцій і дій для захворювань, що проявляються даним ведучим синдромом.

 • Випускник закладу вищої освіти, профілю харчового виробництва – це фахівець, професійна компетентність якого має інтегративний характер: він володіє високим рівнем професійних знань, умінь, навичок, розуміє весь спектр економічних, соціальнопсихологічних, екологічних проблем соціуму, здатний до творчої самореалізації, нестандартного мислення, навчання протягом життя.

 • ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

    Жаумбай Караев, Жанартай Кобдикова (Алматы, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Главной причиной обязательной необходимости разработки и внедрения в практику школ педагогических технологий является выполнение требований 3-го пункта 51-й статьи Закона РК «Обобразовании».В п.3, статьи51 Закона РК «Об образовании», устанавливающего обязанности педагога, указано, что педагогические работники обязаны добиваться получения учащимися знаний не ниже требований государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО), развивать у обучающихся жизненные навыки, компетенции, самостоятельность, творческие способности. Однако, анализ результатов ЕНТ показывает, что ежегодно в среднем 20% учащихся не преодолевают пороговый уровень, который соответствует самому низкому уровню усвоения «узнавание», установленного государственным общеобязательным стандартом образования.

 • Сучасне суспільство вимагає від майбутнього фахівця з харчових технологій як трудового ресурсу, так і знань, умінь та навичок, які забезпечать стале функціонування та подальший розвиток країни у європейському вимірі. Реалізація стратегічних завдань, що ставляться до професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів з харчових технологій потребує нових підходів щодо організації навчального процесу.