1–2 Листопад, 2014

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Ўзбек халқи этник таркибини шаклланишида этнографик гуруҳларнинг ўрни катта. Шундай этнографик гуруҳлардан бири турклар бўлиб, улар ўзбек халқининг асосий қатламларидан бири ҳисобланади. VI-XIII асрларда турк ва мўғул қабилалари Марказий Осиёга кириб келиб, қадимий эроний тилли халқларини сиқиб чиқарган ва ўзбек халқининг асосини ташкил этганлар. Бу халқларнинг алоҳида гуруҳлари ва қабилалари ХХ асрнинг бошларига қадар ярим кўчманчилик турмуш тарзини давом эттириб, кўчманчи ва ярим кўчманчилар сингари узоқ вақт мобайнида уруғ қабилавий номларини сақлаб қолганлар.

 • Відомо, що на території середньовічної Русі існувало кілька міст з астіонімом «Переяславль» (Переяслав), між якими існував певний історичний взаємозв'язок. Для князівств, до яких вони належали, Переяслави були найважливішими релігійними центрами та їх історичні долі були тісно переплетені з політичними столицями: Києвом, Рязанню, Володимиром, Москвою.

 • АРХІТЕКТУРНІ ШЕДЕВРИ Д. ДЯЧЕНКО

    Людмила Лановюк (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  У царині архітектури початку ХХ ст. українські митці прагнули відшукати втрачений національний стиль, творчо переосмислюючи традиції народної дерев’яної архітектури і «козацького бароко». У цьому напрямку плідно працював Д. Дяченко, один із засновників самобутнього архітектурного стилю – українське необароко.

 • ІВАН СТЕШЕНКО ПРО РОЗБУДОВУ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

    Галина Лисенко, Світлана Волкова (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Постановка проблеми. Сучасне суспільство переживає кризу в усіх сферах життя: економічному, політичному, духовному. Особливо привертають увагу проблеми освітянського сектору, де вочевидь прослідковується розбіжність між нагальними потребами суспільства у питанні підготовки підростаючого покоління і реальним станом речей. Незважаючи на той факт, що Україна відзначила вже 23-ю річницю від дня проголошення незалежності, проблема формування у молоді національних почуттів і гордості за свою державу лишається нерозв’язаною.

 • Жамиятнинг ривожланиши, Давлатларнинг жаҳон иқтисодий ҳамжамиятига уйғунлашуви ўзига хос мураккаб жараён бўлиб, бу замонавий билимларни пухта эгаллаган мутахаcсисларни жадал тайёрлашни тақозо этади. Бугунги кунда малакали менежерлар тайёрлаш ҳар қандай соҳанинг истиқболини белгиловчи асосий омиллардан деб қаралаётгани бежиз эмас. Чунки эндиликда менежмент фани бошқариш илми, раҳбарлик санъати сифатида чуқур ва ҳар тамонлама ўрганилмоқда, бу борада хорижда йиғилган тажрибалар умумлаштирилиб, танқидий таҳлил этилмоқда ҳамда амалий натижалардан ижобий фойдаланилмоқда.

 • Проблема складання максимально поживного та якісного корму для годівлі тварин, стояла першочерговим завданням для людей з початку одомашнення тварин. Адже від рівня годівлі, вмісту в кормах поживних речовин, співвідношення між окремими елементами живлення залежать продуктивність і здоров’я тварин.