ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСУ “ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ” ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

  Іван Зайченко (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Одним з важливих напрямів реалізації завдань “Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті”, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, адаптації вищої освіти України до європейського освітнього простору є підготовка нової генерації висококваліфікованих випускників вищих навчальних закладів, конкурентно спроможних на європейському ринку праці. У цьому зв’язку зміст освіти у вищих навчальних закладах повинен максимально відповідати сучасним потребам підготовки висококваліфікованих випускників вищої школи, що в свою чергу, вимагає розробки й видання нових навчальних планів, програм, підручників, посібників, дидактичних матеріалів з усіх навчальних дисциплін, запровадження нових педагогічних технологій.