ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Лариса Борисенко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Компетентнісний підхід до професійної підготовки студентів-економістів забов’язує використання у навчальному процесі таких форм і методів її організації, які сприяють формуванню критичного мислення майбутніх фахівців, ефективному засвоєнню знань на реконструктивно-творчому рівні, становленню творчої особистості. Реалізацію останнього ми вбачаємо в організації науково-дослідницької роботи студентів зі створення власних проектів конструювання змісту навчання. Науково-дослідницька діяльність студентів є одним із важливих засобів підвищення якості професійної підготовки і виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні останні досягнення науково-технічного та соціально-економічного прогресу. За останнє десятиріччя з’явилася низка ґрунтовних праць, автори яких з’ясовують особливості організації та методики науково-дослідницької діяльності студентів у вищій школі, розвитку дослідницьких умінь майбутніх фахівців; вплив інтеграції навчальної і наукової діяльності викладача вищої школи на якість підготовки фахівців, аналізуються форми колективної наукової творчості. Окремі аспекти студентської науково-дослідницької роботи розглядали О. Крушельницька, І. П’ятницька-Позднякова, В. Труш, О. Волкова, В Шейко, Н. Кушнаренко, Г. Цехмістрова. Наукові праці цих авторів присвячені розвитку і становленню наукової роботи у вищих навчальних закладах; теорії і практиці організації науково-дослідної роботи студентів на матеріалах університетів України.