ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЛІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

  Ольга Тангян (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Поглиблення ринкових відносин в Україні актуалізує проблему переходу від виживання до сталого розвитку підприємств і підвищення ефективності їх діяльності [3, с. 28]. Ця проблема стосується як продуктового підкомплексу АПК України у цілому, так і олійного підкомплексу зокрема. Олійножирова промисловість – одна з провідних галузей харчової промисловості України. Високий попит на олійну продукцію визначила її розвиток. Але, незважаючи на те, що в даний час галузь знаходиться на підйомі, в окремих регіонах триває спад обсягів виробництва рослинної олії. Причиною цього є відміна в 2008 році експортного мита на насіння соняшнику. Його виробники почали продавати насіння соняшнику на експорт, що призвело до дефіциту сировини у вітчизняних олійножирових підприємств. Тому питання розвитку і підвищення ефективності олійного виробництва за рахунок її планування в Україні постає особливо гостро.