РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

  Людмила Баленко, Ірина Олефіренко (Олександрія, Україна) |    Завантажити статтю

Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ ст.), Закон України "Про освіту" проголошують пріоритети забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку людини як особистості та найбільшої цінності суспільства, формування у неї цілісної картини світу, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей. У світлі зазначеного, завдання викладача – це найбільш повне розкриття можливостей і здібностей кожного студента, розвиток його неповторної індивідуальності шляхом особистісно-орієнтованого навчання.