31 марта, 2020

ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

      Валентина Антоненко (Покровськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Проблема міжбюджетних відносин для України є однією з найбільш актуальних і сучасно значущих в контексті реформування бюджетної системи держави та проведення так званої децентралізації.

  • Активізація євроінтеграційного співробітництва між Україною та країнами ЄС обумовлює необхідність істотного реформування не тільки економіко-соціальної та політичної сфери, але й екологічної. При цьому екологічна сфера на теперішній час є однією з найважливіших в системі регулювання країн ЄС, а екологічна безпека є найважливішою метою подальшого сталого розвитку європейського співтовариства.

  • Під час свого розвитку людство накопичувало матеріальні й духовні ресурси для задоволення своїх потреб і розв’язання різних проблем. Але шляхи їх вирішення ніколи не виходили за межі окремих держав аж до другої половини XX ст. Зараз багато проблем набули всесвітніх масштабів і можуть бути вирішені лише об’єднаними зусиллями в ході світових інтеграційних процесів, що охоплюють усі сфери життя людей.

  • У сучасному українському суспільстві давно актуалізувалися потреби у підвищенні рівня і якості життя, передусім через впровадження відповідних соціальних стандартів і гарантій. За численними соціологічними опитуваннями, серед ціннісних орієнтацій українського населення переважають цінності, «необхідні для виживання»: матеріальні (рівень заробітної плати, доходів) та безпеки (наявність стабільної роботи). Оскільки у якості базових потреб українського населення сьогодні виступають матеріальні, відповідні цінності й мотиви працюючого українця як головного суб'єкта соціально-трудової сфери не тільки визначають його трудову діяльність, але й напрями формування суспільної думки у цій сфері.

  • На сьогоднішній день у сфері управління склалась суперечлива ситуація: на фоні бурхливого розвитку нових інформаційних технологій проявилася відсутність сучасних методів організації адміністративної діяльності, раціоналізація в галузі інформаційного забезпечення зводилася лише до деяких нововведень у рутинних процедурах конторської праці. І ця проблема на деяких промислових підприємствах досі залишається невирішеною.

  • Динамічний розвиток і загострення конкуренції на ринку банківських послуг в Україні змушують банківські установи опановувати нові підходи до підвищення ефективності власного функціонування, проводити пошук додаткових шляхів одержання переваг конкуренції, зокрема шляхом впровадження дистанційних технологій обслуговування клієнтів, нових електронних продуктів і послуг. Впровадження наукових досягнень і винаходів в організацію банківського обслуговування забезпечує постійне поліпшення банківських продуктів, послуг і технологій, які застосовуються при обслуговуванні споживачів. Саме тому дослідження проблем, пов’язаних з дистанційним обслуговуванням клієнтів вітчизняними банківськими установами, є надзвичайно актуальним.