30 июня, 2023

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • The current stage of incorporating technology into learning and teaching standards is characterized by the emergence of new information resources and digital educational platforms, multimedia, as well as the emergence of virtual reality. A characteristic feature of this process is communication between users while exchanging information through the global computer network. Global computer networks have led to the possibility of data integration on computers physically distant from each other, and thus to the globalization of the educational process.

  • High school has been searching for and developing various EFL teaching methods, aimed at the cultivation of analytical and creative abilities of an individual. These methods must meet a number of criteria. They should have an active and creative style, focus on supporting the individual development of students, and provide students with the necessary space for independent decision-making and, in the first place, motivate students to study a foreign language.

  • АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫНЗАМАНАУИ ӘДІСТЕР

      Назира Сайбекова, Дариға Бекова (Алматы, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

    Білім алушылардың оқу іс-әрекетінің негізін құрайтын білім, дағды және құзыреттілік жүйесін меңгеру үдерісі тұлғаны дамыту, рухани-адамгершілік, әлеуметтік, отбасылық және тағы басқа құндылықтарды дамыту үдерісі болмаған жағдайда толыққанды болып табылмайды. Рухани-адамгершілік дамудың, жеке тұлғаны тәрбиелеу мен әлеуметтендірудің негізі білім беру үдерісінде негізгі мәні бар ұлттық құндылықтар жүйесі ретінде айқындалатындығын атап айтқым келеді. Жалпы білім беру саласында ағылшын тілін оқытуда қолданылатын заманауи әдістердің маңызы зор. Соның ішінде, ағылшын тілін оқытуда қолданылатын әдістердің бірі Jigsaw әдісі оқу үдерісінде бірлескен (ұжымдық) оқу дағдысын қалыптастырады.