31 August, 2022

XLІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

      Валентина Домніч, Світлана Авдєєва (Київ,Україна) |    Download article |  Link

    В епоху глобалізації, завдяки широкій доступності ідей та товарів, локальні культури змінюються і кордони між ними стають прозорішими. Завдяки розвитку транспортних засобів, економічних зв’язків та засобів комунікації відбуваєть­ся процес інтеграції окремих етнічних культур в єдину світову культуру, тобто процес глобалізації культури. Розширення культурних кон­тактів, запозичення культурних цінностей та міграція людей з однієї культури в іншу суттєво впливають на культуру ділових стосунків. З одного боку, розвиток сфери освітньої комунікації приводить до того, що китаєць чи японець, отримавши освіту,наприклад, у Франції, сприймають особливості французької поведінки. А з іншого, взаємопроникнення національних стилів формує відповідні загальні традиції, нормативи в сфері ділової культури. Тому, розглядаючи питання особливостей ділових стосунків у різних країнах світу, ми не повинні абсолютизувати вплив національних стилів на процес ведення ділових перемовин.

  • Історико-семасіологічне вивчення лексики має довгі традиції і багаті напрацювання, проте пошук семантичних універсалій, які доводять не випадковість значеннєвих трансформацій, залишається одним із актуальних і перспективних напрямів досліджень. Робота ця кропітка, вона вимагає аналізу як лексикографічних джерел, що презентують вокабуляри різних етапів розвитку певної мови, так і текстів, які фіксують лексику того чи іншого значення.

  • На сучасномуетапісоціально-економічногорозвиткусуспільства, щохарактеризуєтьсяпоступовою й неухильноюінтеграцієюУкраїни в європейськіполітичні, економічні й культурніструктури, важливогозначеннянабуваєпідвищенняосвітньогорівняпідготовкивисококваліфікованихспеціалістів для всіхгалузейдіяльності. Таким чином, головним завданням сучасної освіти є підготовка компетентної особистості, яка здатна знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях.