31 March, 2021

ХХХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕВФЕМІСТИЧНИХ НОВОТВОРІВ

    Ірена Сніховська, Вікторія Невінська (Житомир, Україна) |    Download article |  Link

  Вивчення евфемії є на сьогодні актуальною лінгвістичною проблемою, оскільки в останні десятиліття процес утворення евфемістичних новотворів характеризується надзвичайною інтенсивністю і служить одним із джерел оновлення та збагачення словникового складу англійської мови. Початок дослідженню евфемії поклали такі видатні вчені як Л. Блумфілд, І. Гальперін. Розвитку цієї проблематики присвятили свої роботи А. Кацев, Р. Холдер, Х. Росон, Л. Крисін, В. Заботкіна, В. Москвін, О. Януш та ін. Дослідження евфемії в лінгвістиці здійснюється у соціолінгвістичному, лексико-граматичному, словотвірному, структурно-семантичному, прагматичному аспектах. Об'єктом дослідження є суспільно-політична евфемістична лексика у текстах друкованих та електронних американських видань. Предметом аналізу є стали комунікативно-прагматичні особливості евфемістичних новотворів. Основною метою дослідження є вивчення комунікативно-прагматичних особливостей евфемістичних новотворів їх ролі у суспільно-політичному житті соціуму. Матеріалом для дослідження послужили статті сучасних американських видань: газет “The New York Times”, “The Times”, “The Sunday Times”, “The Washington Post”. Відбір статей для аналізу проходив на основі наявності в тексті проблематики, яка пов’язана з досліджуваним феноменом.

 • THE USE OF MULTIMEDIA INTERNET RESOURCES IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY

    Индира Дюсекенева, Бактыгуль Абдыханова (Семей, Казахстан) |    Download article |  Link

  The modern world is in constant development, there are such processes as globalization, computerization. Also in the XXI century foreign languages began to play a huge role. Knowledge of a foreign language makes it possible to join the world culture, contributes to the development of relations between entire states, and also allows to fully use the potential of Internet resources [1; 2; 3]. The use of the Internet in foreign language lessons is an actual direction in the methodology that requires new approaches and non-standard solutions.

 • ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В РАССКАЗАХ В.М.ШУКШИНА

    Галина Балаболова (Узбекистан) |    Download article |  Link

  Проблема семьи не раз поднималась в русской литературе. Тема эта стара как мир. Является она лишь частью той бесконечной естественной борьбы старого с новым, из которой новое не всегда выходит победителем, и трудно сказать, хорошо это или плохо. Кроме того в семье, от своих родителей, человек получает первые знания о жизни, об отношениях между людьми, поэтому от взаимоотношений в семье между родителями и детьми, зависит то, как в будущем человек будет относится к другим людям, какие нравственные принципы изберет для себя, что для него будет самым главным и святым. К проблеме семьи разные авторы подходят по-разному.

 • Писемне мовлення – це не лише вміння, які дозволяють граматично коректно висловлювати свої думки в письмовій формі, але й вміння та здатність використовувати мовні засоби доречно, стилістично адекватно, відповідно ситуації спілкування.

 • Проблема формирования культуроведческих аспектов в рамках вузовского образовательного стандарта определяется тем, что в процессе подготовки конкретного специалиста ярко проявляются противоречия профессионального педагогического образования, связанные с формированием коммуникативной компетентности и неразработанностью методики реализации наиболее адекватного подхода к формированию профессиональных умений студентов.

 • ГРАММАТОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ

    Назира Сайбекова (Алматы, Қазақстан) |    Download article |  Link

  Қазақ жазуының қалыптасуын зерттеуші отандық ғалымдарымыз А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, Қ.Кемеңгерұлы, Е. Омарұлы, Т. Шонанұлы, Х.Досмұхамбетұлы, М.Балақаев, С.Аманжолов, Р.Сыздықова, Ә.Жүнісбек, Н.Уәлиев, Қ.Күдеринова, М.Жүсіпұлы, А.Фазылжанова және басқа да ғалымдар зерттеді.Жазу және грамматология туралы шетелдік ғалымдардың В.А.Истриннің «Возникновение и развитие письма» (М., 1965); «Развитие письма» (М., 1961); И.Фридрихтің «История письма» (М.,1979); ЖакДеррида

 • Аксіомою сучасної методики викладання іноземних мов є використання автентичного матеріалу для формування комунікативної компетенції в аудіюванні. Перш за все варто визначити, що саме мається на увазі під терміном “аудіювання”. Згідно з Н.Д.Гальсковою й Н.І.Гез [3, 161], це – складна рецептивна мисленнєво-мнемічна діяльність, пов’язана зі сприйняттям, розумінням і активною обробкою інформації, що міститься в усному мовленнєвому повідомленні. Уміння розуміти англійську мову на слух – одна з ключових навичок, яка дає можливість вільно спілкуватися з носіями мови. Як показує практика, аудіювання – це досить складний вид діяльності для більшості студентів. Проблеми розуміння англійської мови на слух виникають навіть у тих, хто має гарні знання граматики й володіє активним словниковим запасом. Коли звучить мова носія, то більшість студентів губиться й не розуміє змісту почутого. Використання автентичних матеріалів як засобу навчання аудіювання дозволяє створити ефект “занурення” студентів у іншомовне середовище й культуру країни, мова якої вивчається, що не лише сприяє навчанню сприйняття і розуміння природної, “живої” мови, але є також сильним мотиваційним стимулом. Отже, регулярне і методично доцільне використання автентичних аудіоматеріалів ефективно формує у студентів комунікативну компетенцію як здатність і готовність взаємодіяти в міжкультурному спілкуванні. Тому необхідно підвищувати питому вагу і значущість аудіювання автентичних текстів в сучасному навчальному процесі.

 • ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

    Феруза Акбарходжаева (Ташкент, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Для полноценного овладения любой профессией человек должен обязательно знать терминологию своей специальности. История Европы развивалась так, что базовая терминология большинства наук, в том числе и медицины, основывается на словах латинского и греческого языков.