30–31 July, 2014

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В умовах сьогодення формування нової парадигми професійної підготовки вимагає більш цілеспрямованого впливу на студентів та активізації їх навчально-пізнавальної діяльності. Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального та духовного життя потребують від вищої школи якісно нового рівня підготовки спеціалістів. Якість підготовки фахівців значною мірою залежить від змісту освіти, методів і прийомів навчання, а також організації пізнавальної діяльності. Ефективність найсучасніших засобів, методів, педагогічних технологій залежить від власної активності студентів у процесі формування у них знань, умінь, навичок [3]. Проблема активізації навчального процесу у вищих закладах освіти, які готують фахівців напряму фізичної культури, здоров’я людини і спорту є традиційно актуальною. Система вищої освіти в галузі фізичної культури і спорту призначена готувати висококваліфікованих фахівців для навчальної, виховної і оздоровчої роботи з різними групами населення [7]. Науково-методичний аспект активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачає створення для студентів проблемних ситуацій під час аудиторних занять та самостійної роботи, розробку варіативних методичних систем навчання, що охоплюють побудову і технологічне забезпечення мотивацій, добір змісту, методів, прийомів, організаційних форм раціонального поєднання викладання педагога і самонавчання студента, підготовку систем диференційованих вправ, зокрема, професійно значущих для майбутнього спеціаліста, визначення орієнтирів навчально-пізнавальної діяльності [4].