СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІНДЕГІ VPN

  Назия Қалыбекова, Манат Иманқұл (Астана, Казахстан) |    Download article

Сымсыз құрылғылардың бағаларының тұрақты түсуі, олардың көп өрістегендігі, қолдану қарапайымдылығы олардағы ақпаратты байсалды лағу арнасына апарады. VPN (Virtual Private Network, виртуальдық жекеменшік желі) – қазіргі таңда барлық шифрлеу технологияларының ішіндегі ең үнемдісі және тиімдісі. VPN қорғалған байланысты құруға мүмкіндік береді. Таратылатын ақпараттың қорғанышы инкапсуляцияланған пакеттің шифрленуі арқылы қамтылады. Сымсыз желі арқылы туннельдеудің қолданылуы қауіпсіздік проблемасын шешеді. VPN – өзге желінің үстінен құрылатын логикалық желі. Ол байланыстың физикалық арналарымен ұйымдастырылмаған және деректерді тарату үшін қолданыстағы желілерді пайдалынады.