ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

  Лідія Кузьміна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасне суспільство ставить перед мовною вищою освітою завдання підготовки фахівця з розвиненими комунікативними здібностями, творчим потенціалом, здатного самостійно поповнювати мовні знання й використовувати їх у професійній діяльності. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема оволодіння студентами прийомами пізнавальної діяльності в умовах самостійної роботи (СР) в аудиторний і позааудиторний час. На необхідності розвитку навичок самостійної діяльності під час вивчення українськомовної дисципліни наголошують Т. Денищич, С. Караман, М. Криськів, О. Любашенко, М. Пентилюк, Т. Симоненко та ін. Учені доводять, що якість навчання мови в середній та вищій школах підвищується за рахунок запровадження активних та інтерактивних методів навчання, регулярного залучення студентів до самостійної пізнавальної діяльності, організації контролю за власною мовленнєвою діяльністю. Безперечний інтерес для нашого дослідження мають праці Г. Атанова, О. Вербицького, В. Давидова, І. Зимньої, Н. Тализіної та ін., в яких значну увагу зосереджено на формуванні вмінь самостійної навчальної діяльності. У той же час аналіз практики вищої школи свідчить, що навчання мови часто зосереджується на близьких цілях формування вмінь і навичок самостійної діяльності, що не вирішують питання розвитку широкої самостійності студентів.