ТЕРОРИЗМ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

  Віта Тесленко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

В наш час важких випробувань для країни тероризм – вже не просто «відда-лена картинка», а жахлива реальність сьогодення. Перш за все, вона вражає масштабністю втрачених людських життів та цинізмом. Навіть виходячи з того, що характеристика терориста розглядається, як «синдром», можна стверджувати, що тероризм – не застійне явище, а таке, що знаходиться в розвитку, відповідно, набуває певних форм (модифікацій), та за змістом тероризм пропагує ідею руйнації, хаосу, залякування мас – от-же, повної деструкції. Сучасний тероризм виступає в формі: міжнародного тероризму у вигляді терористичних актів у міжнародному масштабі; полі-тичного (певні політичні угрупування всередині країни діють з метою деста-білізації внутрішньої обстановки); національного (боротьба за національне самоствердження) та релігійного (різноманітні мережі терористів, націлені на «релігійне відродження»); державного (внутрішньополітичний тероризм у вигляді терористичних дій, направлених проти уряду); інформаційного (прямий вплив на психіку та свідомість людей з метою формування необхід-них думок та суджень, які певним чином спрямовують поведінку людей); економічного (різноманітні дискримінаційні економічні дії, з метою ство-рення впливу на економічних конкурентів, соціальні групи та прошарки на-селення, а також на держави та їх лідерів для досягнення конкретних еконо-мічно вигідних для терористів рішень); стихійного та організованого; повіт-ряного (терористична атака 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку на Всесвітній торговий центр); кримінального тероризму, що переслідує корисливі цілі (збагачення, отримання матеріальних статків); соціального (на рівні соціаль-ної нестабільності); безкорисливого тероризму (діяльність російських рево-люціонерів-терористів на початку XX століття в їх прагненні до соціальної справедливості для всіх людей держави); технологічного (незаконне викори-стання ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) зброї або її компоне-нтів: ядерних, радіоактивних, високотоксичних хімічних речовин, патоген-них мікроорганізмів, а також виведення з ладу або руйнування систем життє-забезпечення міст та промислових центрів для досягнення політичних, еко-номічних та інших цілей).