НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  Любов Терлецька (Київ,Україна) |    Завантажити статтю

ПРОЦЕСУ На сучасному етапі розвитку Української держави все актуальнішим для вищої школи стає створення належних умов підготовки конкурентно-спроможного фахівця, готового до майбутньої професійної діяльності. В пе-ріод трансформаційних змін суспільство прагне збільшення обсягу та ускла-днення інформації, а отже збільшуються і вимоги суспільства до випускника навчального закладу. Вимоги до фахівців підвищуються рік від року і включають не тільки високий рівень знань та умінь за фахом , але і володіння іноземною мовою як інструментом для здобуття нової інформації. У сучасній Україні система освіти безперервно розвивається, і для неї характерне постійне відновлення й саморозвиток. Необхідною складовою демократичного суспільства є спрямованість на гуманістичні цінності. Науковці, освітяни, представники громадськості все глибше усвідом-люють потребу у побудові єдиного освітнього та наукового простору без кордонів. Особлива увага приділяється вищій освіті , інтелектуальному поте-нціалу, що постійно зміцнюється і використовується в загальноєвропейсько-му інтеграційному процесі для поширення знань з метою усвідомлення спі-льних цінностей [1, с.25].