ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Марина Радченко, Юлія Повстяна (Луцьк, Україна) |    Завантажити статтю

Використання сучасних педагогічних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів створює абсолютно нові можливості реалізації дидактичних принципів індивідуалізації і диференціації навчання, позитивно впливає на розвиток пізнавальної діяльності студентів, їх творчої активності, свідомості, реалізує умови переходу від навчання до самонавчання, є засобом інтенсифікації навчального процесу. Концепція вищої педагогічної освіти передбачає переорієнтацію вузів на підготовку самостійно мислячих фахівців, здатних до постановки цілей, аналізу педагогічних ситуацій, проектування та реалізації навчального процесу, створенню доброзичливої атмосфери в класі які вміють відстежувати і оцінювати результати своєї діяльності [1]. Ефективність використання педагогічних технологій в освітньому процесі середньої та вищої школи підтверджена дослідними роботами ряду авторів: Г. К. Селевко, В. І. Андрєєва, В. П. Беспалько, М. В. Кларін, В. Ю. Піткова, В. А . Сластенина, Н. Е. Щурковой та ін До сьогодні немає єдності у визначенні та розумінні терміну «педагогічна технологія». У педагогічній літературі існує понад трьохсот трактувань даного поняття. Така різноманітність у визначенні педагогічної технології не випадкова, оскільки кожен автор виходить з певного концептуального підходу до розуміння сутності технології взагалі.