ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА РІЗНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

  Оксана Мельник (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Ні для кого не секрет, що з розвитком новітніх технологій відбувся перехід від ери індустріального до ери інформаційного суспільства. Сучасний етап розвитку всіх країн світу, в тому числі і України характеризується науково-технічним прогресом, а саместрімкимрозвитком та впровадженнямновітніх комп’ютерних,інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всі сферижиттєдіяльності.Одним із авторів концепції постіндустріального суспільства є відомий американський соціолог та футуролог ЕлвінТоффлер, якій ще у 80-х роках ХХ століття визначив революцію інформаційних та комунікаційних технологій з віртуальними місцями праці та віртуальним спілкуванням третьою хвилею розвитку суспільства [9]. Виникнення нового, інформаційного суспільства, пов’язано насамперед із змінами в соціальній структурі суспільства, що обумовлено новою роллю науки і техніки.Наукові знання та інформація сьогодні стають фундаментом для розвитку соціально-економічної, політичної та культурної сфер життя. Тому сьогодні одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україніє розвиток інформаційного суспільства.Як зазначено в Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», таке суспільство має бути орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, з метою реалізації свого потенціалу, сприяння суспільному і особистому розвиткові та підвищення якості життя [3].