УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

  Дмитро Накидень (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність теми. Успіх діяльності книготорговельного підприємства в умовах ринкової економіки залежить від прогнозування майбутніх потреб спо-живачів, здатності працювати на результат, швидко й своєчасно реагувати на динаміку ринкової кон'юнктури. Необґрунтоване використання методів ціноутворення або відмова від уп-равління цінами обертається завжди негативним результатом для розвитку в діяльності. Тому проблеми ціноутворення завжди є актуальною як для зарубі-жних, так і для вітчизняних книготорговельних підприємств. Метою дослідження є аналіз та узагальнення існуючої теорії та практики ціноутворення книжкової продукції в Україні. Для досягнення мети були сформульовані такі завдання: - сформулювати визначення терміну «ціноутворення»; - визначити основні фактори, що впливають на ціноутворення на книжкову продукцію в Україні та розкрити суть кожного з них; - зробити висновки на основі досліджень та внести пропозиції, щодо покращення процесу ціноутворення на книжкову продукцію в Україні.