ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ

  Володимир Троян (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність впровадження сучасних інформаційних технологій у життя людини призвело до розвитку інноваційних процесів і в освіті. Прагнучи до європейських стандартів, Україні необхідно підвищувати свою конкурентоспроможність не лише у сфері економіки, судової системи, у сфері свободи ЗМІ, але й у наданні якісних освітніх послуг. Це вимагає застосування активних методів навчання, тому цілком закономірним стає використання нових інформаційних технологій та інноваційних методів викладання економічних дисциплін. У ВНЗ України поряд з традиційними методами викладання, такими як лекції, семінари, самостійна робота студентів, широкого використання набувають нетрадиційні методи. Суть цих методів полягає у тому, щоб організувати навчальний процес у формі діалогу, що допоможе студентам навчитись висловлювати власні думки, аналізувати проблемні ситуації та знаходити ефективні шляхи їх вирішення. Такі методи дозволяють підвищити рівень освіти, розвивають студентів, формують навички та вміння, що будуть використовуватись ними у подальшій професійній діяльності. Вагомий внесок у дослідженнях щодо застосування інноваційних методів викладання економіки і менеджменту зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: О. Аксьонова, В. Біскуп, М. Скуратівська, Е. Чамберлін, М. Джозеф, Ф. Саундер, В. Захка, Д. Льюіс, Д. Вентвос, Р. Барлет, А. Вільямс, Дж. Волкер, Т. Бергстром, Дж. Міллер, Д. Джонсон. На основі аналізу літературних джерел [1; 2; 3] можна виокремити такі провідні інтерактивні методи навчання як тренінги, рольові та ділові ігри, метод «відео за запитом», метод аналізу ситуацій (case study), метод активного навчання, навчальні дискусії.