ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

  Наталія Сулим (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Шкільні вчителі, зокрема і вчителі англійської мови – це одна з найбільш масових професійних груп інтелігенції. В освітнійсистемі вони мають статус державногослужбовця. Володіючи таким статусом, учитель має право на державне, пенсійне та страховезабезпечення. Учитель покликаний бути професійною, високоморальноюособистістю, компетентним та політичнолояльним. Професійну підготовку вчителів англійської мови досліджували такі вчені: Абрамова Т. [1], Авшенюк Н. М. [2], Білова В. [3] та інші. Усферіпрофесійноїпідготовкимайбутніхучителіванглійськоїмовиіснуєкомплексзавдань, депершочерговезначеннянабуваєзавданняудосконаленнякомплексноїпрофесіоналізації. Процес формування високоякісного спеціаліста є тривалим і складається зрізноманітних видів діяльності. Провіднемісце у цьомупроцесіналежитьформуванню у студента, майбутньоговчителя, готовності до професійноїдіяльності.Формування у студентівготовності до професійноїдіяльностівчителяанглійськоїмовипередбачаєвиконанняцілої низки навчальнихзаходів, якідопоможутьмайбутнімфахівцям, а саме[2, c. 143]:  надання якісних знань з теоретичнихоснов методики навчання англійської мови;  вивчення видів навчальноїдіяльності з формуванням в учнів комунікативної компетенції;  навчанняраціонального і ефективного навчального процесу; проведення підготовки доуроку;  здійснення контролю рівня сформованості знань, навичок і умінь;  навчання добирати засоби навчання;  навчання раціонального планування;  аналізування чинних підручників з англійської мови як основних засобівнавчання;  формування готовності до постійного професійногосамовдосконалення;  ознайомлення з основними напрямами розвитку сучасноїпедагогічної науки, методики навчання англійської мови.