СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ

  Юрій Коваленко ( Богуслав, Україна) |    Завантажити статтю

Життя доводить, що освіта і здоров’я нерозривно взаємозв’язані. Сьогодні завданням сучасного фахового коледжу є виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність за свою діяльність. Визначено десять ключових компетентностей, де особливе місце займає компетентність здоров’язбереження. Це пояснюється, насамперед, тим, що стан здоров’я є показником духовного, соціально-економічного й людинобіологічного добробуту населення, рівня цивілізованості країни [2; С.4]. Тому гуманізація освіти вимагає якісно нового підходу до потреб людини, формування стійких мотивацій до здорового способу життя, позитивної соціальної поведінки. Одним із пріоритетних напрямів діяльності КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І.С.Нечуя-Левицького», де 2013 року відкрита спеціальність Середня освіта (Фізична культура), є збереження і зміцнення здоров’я здобувачів освіти. Більше ста молодих спеціалістів впроваджують здоров’я збережувальні технології по всій Україні. Наша система підготовки викладача до створення здоров’я збережувального коледжного середовища утворена трьома взаємопов’язаними компонентами: цільовим, процесуально-змістовим та діагностичним.