ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ АВТЕНТИЧНОГО АУДІОМАТЕРІАЛУ

  Ірина Іванченко (Ніжин, Україна) |    Завантажити статтю

Аксіомою сучасної методики викладання іноземних мов є використання автентичного матеріалу для формування комунікативної компетенції в аудіюванні. Перш за все варто визначити, що саме мається на увазі під терміном “аудіювання”. Згідно з Н.Д.Гальсковою й Н.І.Гез [3, 161], це – складна рецептивна мисленнєво-мнемічна діяльність, пов’язана зі сприйняттям, розумінням і активною обробкою інформації, що міститься в усному мовленнєвому повідомленні. Уміння розуміти англійську мову на слух – одна з ключових навичок, яка дає можливість вільно спілкуватися з носіями мови. Як показує практика, аудіювання – це досить складний вид діяльності для більшості студентів. Проблеми розуміння англійської мови на слух виникають навіть у тих, хто має гарні знання граматики й володіє активним словниковим запасом. Коли звучить мова носія, то більшість студентів губиться й не розуміє змісту почутого. Використання автентичних матеріалів як засобу навчання аудіювання дозволяє створити ефект “занурення” студентів у іншомовне середовище й культуру країни, мова якої вивчається, що не лише сприяє навчанню сприйняття і розуміння природної, “живої” мови, але є також сильним мотиваційним стимулом. Отже, регулярне і методично доцільне використання автентичних аудіоматеріалів ефективно формує у студентів комунікативну компетенцію як здатність і готовність взаємодіяти в міжкультурному спілкуванні. Тому необхідно підвищувати питому вагу і значущість аудіювання автентичних текстів в сучасному навчальному процесі.