AKADEMIK LITSEY VA KASB-HUNAR KOLLEJLARIDA “BIR JINSLI TRIGONOMETRIK FUNKSIYALAR YIG`INDISI VA AYIRMASI FORMULALARI” MAVZUSINI O`QITILISH USULI

  Javlonbek Jumayev (Фергана, Узбекистан) |    Завантажити статтю

Trigonometrya mavzusini akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining o`quvchilari mavzuga doir trigonometric formulalar ko`pligi sababli formulalarni yodda saqlab qolish birmuncha qiyinchiliklar tug`diradi. Triganometrya mavzusida ba`zi hisoblashlarni bajarishda almashtirishlarda, tenglamalar yechishda trigonometric funksiyalar yig`indisi yoki(ayirmasi) funksiyalar ko`paytmasiga almashtirishga to`g`ri keladi.