CHIZIQLI FUNKSIYA VA KVADRAT FUNKSIYANING BOG`LIQLIGI HAQIDA

  Javlonbek Jumayev (Фергана, Узбекистан) |    Завантажити статтю

O`rta maktab, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda funksiyalar mavzusini yoritishda o`quvchilar ko`p muammoli vaziyatga duch keladi. Turli funksiyalar orasidagi bog`liqlik to`g`risida fikrlashda birmuncha qiyinchiliklarga olib keladi. Biz bu maqolada chiziqli va kvadrat funksiyalar hamda ikkita kvadrat funksiyalar grafiklari va ularning o`zaro joylashishlari to`g`risida fikr yuritganmiz. Bu mavzuni o`quvchilar o`zlashtirishlari uchun kvadrat va chiziqli funksiyalar mavzusini to`liq o`zlashtirishlri kerak.