ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «ФАСИЛІТАЦІЇ» ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ДОРОЖНЬОМУ ВІДДІЛЕННІ ХДАДК

  Марина Митрохіна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Фасиліта́ція (від англійського слова  «facilitation» − допомога, полегшення, тобто «робити легшим або полегшувати».) − це метод активного колективного розв'язання проблем у групі, який керується  фасилітатором (ведучим). Використання методу фасиліта́ції дозволяє ефективно організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу.