ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Світлана Кухарьонок (Житомир, Україна) |    Завантажити статтю

Модернізація змісту, форм і методів соціокультурної освіти в Європі і в Україні регламентується документами Ради Європи і Болонського процесу. Необхідність формування соціокультурної компетенції являється однією з основних цілей навчання іноземної мови в усіх закладах освіти України. Причиною введення соціокультурної компетенції у поняття комунікативної компетенції з іноземної мови стало визнання необхідності співіснування в полікультурному просторі. Вона складається з країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань і передбачає володіння студентами знань з історії, географії, економіки та культури країни, мова якої вивчається. Сучасний студент має широкий спектр можливостей іншомовного спілкування зі своїми ровесниками з різних країн світу. Іноземна мова як навчальний предмет сприяє розвитку особистості, усвідомлення себе як культурно-історичного суб’єкта. Вивчення іноземної мови повинно бути спрямоване на розвиток носія соціокультурних характеристик і його ролі як суб’єкта діалогу культур, інтегративних загальнокультурних та полікультурних умінь застосовувати іноземну мову як засіб культурного спілкування.