ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ (ОХОРОНА ПРАЦІ) У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Сергій Лаун (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність питання розвитку ініціативності майбутніх педагогів професійного навчання (охорона праці) у процесі професійної підготовки спричинена зростанням ролі педагога в сучасному суспільстві. Адже сучасний ринок праці вимагає фахівців високого професійного рівня. Відповідно до моделі конкурентоспроможного фахівця він має бути підготовлений до активної творчої професійної діяльності, вміти самостійно набувати нових знань, повинен бути ініціативним та готовим до вирішення професійних дослідницьких задач. З удосконаленням та невпинним розвитком сучасної вищої освіти, що пов’язано, в свою чергу із залученням України до Болонського процесу, який призвів до якісний значних зрушень української освітньої системи та передбачає принципово новий підхід до підготовки майбутніх фахівців, зокрема майбутніх педагогів професійного навчання (охорона праці), які в подальшому повинні вміти формувати в учнів всі сучасні компетенції, такі як інформативність, технологічність, ініціативність. Уже сьогодні креативність та ініціативність стають домінуючими рисами у професійній діяльності, що зумовлює необхідність адекватної модернізації його професійної підготовки та більш ґрунтовного вивчення проблеми розвитку ініціативності особистості майбутнього педагога професійного навчання (охорона праці).