ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ ЗАРЯДУ ТА ЕНЕРГІЇ КОНДЕНСАТОРОМ

  Павло Братюк (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

В ре­зуль­­­та­ті досліджень порушення і відновлення рівноваги енергії фізич­­­них систем різної природи виведені прямий і обернений наслідки закону збе­реження енергії. Дослідження виконані на моделі, ідентичній процесам, в яких виконують­ся закони збе­ре­ження [1; 2]. Водно­час, зростає роль електрич­них кон­ден­саторів в електронних пристроях на­копи­­­чен­­ня і пере­творення енер­гії та актуальність завдань під­вищен­­ня їх ефектив­­­ності [6; 7]. Це вказує напрям подаль­ших досліджень і окреслює коло застосування їх результатів.