РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  Анна Танана (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасній вищій мистецько-педагогічній освіті властиве глобальне реформування, спрямоване на зміну концептуальних пріоритетів, шляхів інтеграції до Європейського освітнього простору, що передбачає підвищення вимог до якості навчання та формування професійної компетентності майбутніх фахівців, запровадження інноваційних технологій з високим рівнем інформатизації, мобільність студентів і викладачів тощо. Особливо актуальним є питання якості освіти, пошуку нового змісту, форм, методів і засобів навчання та виховання молоді. Сьогодні особистість, її знання, інтелект, компетентність, духовність, культура є найвищою цінністю суспільства, яке прагне посісти чільне місце серед цивілізованих країн XXI століття. Глобалізований світ з його високим динамізмом змін та спрямованістю на відродження національних традицій висуває нові вимоги до реформування вищої мистецько-педагогічної освіти в Україні, яка б забезпечувала розробку та впровадження інноваційних стратегій розвитку індивідуальності, творчої активності, самостійності та становлення професійної компетентності майбутніх учителів хореографії.