ҰҚCАC АҚПАPАТТЫҚ ЖҮЙEЛEPДE АҚПАPАТТЫҢ ТҰТАCТЫҒЫН ҚАМТАМАCЫЗ EТEТІН МОДEЛДEP МEН ӘДІCТEPГE ШОЛУ

  Гульнара Сейдалиева, Анара Жукина, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казақстан) |    Завантажити статтю

Тесттерді өңдеу кезінде адамдармен немесе басқа жүйелермен өзара әрекеттесуінде туындауы мүмкін әр түрлі жағдайлар мен тестіленетін жүйе туралы ақпарат қажет. Көбінесе тесттерді құрастыру үшін модельдерді қолдану кезінде әр түрлі тесттілік жағдайлар осы модельдердің құрылымынан ерекшеленгісі келеді. Модельдер біріншіден жүйенің әрекетін немесе осы әрекеттегі талаптарды сипаттайды.