МОВНА КАРТИНА СВІТУ І МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ІДІОСТИЛЮ

  Тетяна Пікуль (Рівне, Україна) |    Завантажити статтю

Поняття картини світу є одним із фундаментальних понять, які віддзеркалюють буття людини та її стосунки з навколишнім світом. Термін «картина світу» виник в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли, одним із перших, його почав використовувати Г. Герц стосовно фізичної картини світу як сукупності внутрішніх образів зовнішніх предметів. А. Гуревич у подальших дослідженнях вживає поняття картини світу, моделі світу, бачення світу як синонімічні терміни.