КАТЕГОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКУ НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

  Тетяна Сльозко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Серед різноманітних категорій бухгалтерського обліку слід виділити дві, які, головним чином, зосереджені у практичній частині обліку – це категорії організації та методики. У літературі категорію організації бачать як поняття, що передбачає порядок, послідовність, систему сукупності предметів чи понять. Під методикою найчастіше розуміють сукупність прийомів та способів, якими користуються для вивчення процесів і явищ. Питання категорій є досить важливим у вивченні будь-якої науки, тому відведемо йому місце і у дослідженнях обліку. Мета статті: на основі порівняння категорій організації та методики бухгалтерського обліку показати їх відмінність та єдність у досягненні однієї мети – надання своєчасної інформації про об’єкти обліку для користувачів. Викладення основного матеріалу. Організація, з одного боку, це – процес у вигляді сукупності дій, що ведуть до утворення взаємозв’язків між частинами цілого; з іншого – явище, у якому здійснюється поєднання елементів для реалізації програми або мети, що діє на підставі визначених правил та процедур [1, с.10]. Також це може бути цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів із цілеспрямованістю їх розвитку [2, с.4]. С.В.Івахненков узагальнює це поняття в таких значеннях як система, і зокрема, система управління; як господарюючий суб’єкт [3, с.85].