СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

  Гавриленко Наталія Андріївна (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз літературних джерел з проблем виховання професійного інтересу дозволяє виявити низку наступних положень щодо його виховання у школярів: вважають, що професійний інтерес займає центральне, домінуюче положення в загальній структурі інтересу особистості у старшому шкільному віці (В.Іванов, Н.Морозова); професійний інтерес являє собою вибіркове, позитивне ставлення учнів до певної професії (А.Вайсбург, С.Крягжде, А.Сейтешев); професійний інтерес є багатокомпонентним утворенням; стрижневі навчальні і пізнавальні інтереси є основою для формування професійного інтересу, який з ними взаємозалежний і взаємообумовлений (Н.Майорова, Н.Морозова, В.Сахаров, Г.Щукіна). За такого підходу ми розглядаємо професійний інтерес як емоційно забарвлене, позитивне ставлення школярів до певної професії, пов’язане з прагненням розширити знання і уміння, що характеризується вольовою установкою на оволодіння нею, потребою в активній діяльності.