НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

  О.О. Слісаренко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний стан ринку праці в Україні формувався, головним чином під впливом трансформації ринкових відносин в умовах фінансовоекономічної кризи. Це призвело до того, що структура національного ринку праці має певні особливості. По-перше, це глибокі диспропорції між попитом та пропозицією внаслідок причин, що обумовлені ринковою трансформацією економіки, – скорочення обсягів виробництва, нестабільна політична ситуація в країні, як наслідок – структурні перетворення тощо. По-друге, невідповідність дуже низького рівня оплати праці сучасним потребам відтворення робочої сили, що підвищуються внаслідок існування конкурентного середовища і зростання вимог роботодавців до якості робочої сили. По-третє, зростання диференціації доходів працівників, що посилює соціальне розшарування, спричиняє малозабезпеченість населення, – непрацездатних, безробітних та навіть тих, хто працює; зниження соціальної захищеності тощо.