ФОРМУВАННЯ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ФАКТОР ДЕМОРАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ XVIII СТ.

  Сергій Цимай (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Для розуміння сучасної політичної ситуації в Україні варто звернутися до історичного минулого нашої країни. Формування нації неможливе без участі еліти – представників освічених верств суспільства. Прийняття Гетьманщиною протекції російського царя уповільнив процес самоідентифікації українського народу та призвело до формування комплексу малороса, відлуння якого ми відчуваємо і зараз. Детальнішої уваги потребує розгляд процесу інкорпорації української еліти в Російську імперію у ХVIII ст.. З огляду на це дана проблематика є актуальною. Мета статті – показати деструктивний вплив формування малоросійської свідомості в українській еліті. Дослідженням проблеми малоросійської свідомості займалися A.Котенко [1], В. Каноненко [2], М.Рябчук [3], З.Когут [5]. В XVIII ст. в російській мові поступово виникає поняття «малоросіяни», що мало географічне (не етнічне) значення для жителів України-Малоросії. І навіть на початку XIX ст. поняття «малорос», що означало населення України, пов’язане з росіянами спільним царем та релігією, та в жодному разі не етнічно чи історично [1]. Малоросійська свідомість почала формуватись протягом 1720-х – 1760-х років, коли козацька еліта намагалась прирівняти себе в правах до російського дворянства і замість політичної чи етнічної стала надавати перевагу становій ідентичності [2, с. 127]. Досліджуючи стан колективної свідомості в Україні, американський професор Оксана Грабович констатує такий факт, як негативне уявлення українців про себе: «Негативний самообраз твориться впродовж доволі тривалого часу шляхом проектування негативних якостей колоніальної влади(суспільства) на об’єкт колонізації». Сприйнявши негативні проекції домінуючої культури, поневолена нація починає відчувати комплекс неповноцінності, наприклад, феномен малоросійства [3].