ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  Ярослава Записна (Глухів, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями. Інклюзивна освіта – це поняття, яке вживається для означення процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. Інклюзія (від англ. inclusion – включення) в загальному розумінні – це процес зростання участі всіх громадян у соціумі та передусім тих, що відчувають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передусім зумовлює розроблення та впровадження таких реальних рішень, які дадуть можливість кожному індивіду на рівних з іншими правах залучитися до академічного та суспільного життя. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.