TO’RDOR SHILLIQQURT – DEROSERAS RETICULATUM (MULLER, 1774) NING KO’PAYISHIGA HARORATNING TA’SIRI

  N.A. Ruziqulova A.A. Ashrapov, I.S.Zohidova (Samarqand, O`zbekiston) |    Завантажити статтю

Ma’lumki qishloq xo’jaligi ekinlari zararkunandalari orasida shilliqqurtlar o’ziga xos o’rin egallaydi. Ularning zarari turli mavsumlarda turlicha bo’lib, bu turga xos ravishda oz’garadi. Ayrimturlarningotaserpushtligiularningo’zarealidakengtarqalishimkoniniberadi. HozirgivaqtdabundayturlargaDeroserascaucasicumvaDeroserasreticulatumnikiritishmumkin. Chunkibuturlarhozirda Samarqand shahrivauningatrofidagiturlibiotoplardashilliqqurtlarorasida son jihatdan dominant tur hisoblanadi. Bu turlarEvropaturibo’lib, O’rta Osiyoga o’simliklar bilan keltirilgan.