КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

  Світлана Різничок (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

У статті проведено кореляційний аналіз академічної успішності студентів з медичної інформатики у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (ЛНМУ). Академічна успішність характеризує багатогранну діяльність вищого навчального закладу з підготовки фахівців відповідно до вимог державних освітніх стандартів і вказує на міру повноти й міцності знань, вмінь і навичок студента, засвоєних у процесі навчання відповідно до вимог навчальної програми. Вивченню проблеми академічної успішності студентів та чинників, які впливають на її рівень, присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідженню успішності як педагогічної категорії присвячено працю професорів Н.Ф. Шевченко та А.І. Шевченка [3]. Авторами окреслено провідні чинники, які впливають на успішність навчання студентів: особистісні особливості студентів, їхня мотивація та здібність до навчання, організація навчально-виховного процесу у вищій школі, рівень педагогічної взаємодії тощо.