ARGUMENTI SILJIGAN INTEGRAL TENGLAMALAR UCHUN QISQARTIRIB AKS ETTIRISH PRINSPINI QO’LLASH

  G. Qayumova (Karshi, Uzbekistan) |    Завантажити статтю

Matematik analizning umumiy kursidan ma’lumki, sonli ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo‘lishi uchun Koshi shartini qanoatlantirishi zarur va kifoya. Bu xossa matematik analizda katta ahamiyatga ega bo‘lib, haqiqiy sonlar to‘plamining “to‘laligini” ko‘rsatadi. Endi haqiqiy sonlar to‘plamining bu xossasi har qanday metrik fazo uchun ham o‘rinlimi degan savol qo‘yish mumkin. Masalani aniqroq ifoda qilish uchun quyidagi ta’rifni kiritamiz.