ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ АВТОМОБІЛІВ)

  Анна Ізмалкова (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Дана стаття присвячується вивченню рекламного дискурсу як роду комунікаційної діяльності на прикладі реклами автомобілів німецькомовних текстів. Тема, обрана для дослідження, актуальна і значуща для сучасної рекламної індустрії, адже реклама, а разом з нею і рекламний дискурс проникають майже в усі галузі людського життя, при цьому вона є потужним інструментом впливу на свідомість сучасної людини. Крім того, вивчення різних видів дискурсу знаходиться в центрі уваги багатьох лінгвістичних наук, таких як прагмалінгвістика, соціолінгвістика, семіотика, літературознавство, філософія, антропологія та ін.Дослідженням дискурсу, в тому числі і рекламного, займались такі лінгвісти як Ф.С. Бацевич, О. О. Селіванова, Т.А. ванДейк, А.О. Сусов, М. Фуко, Н. Д. Арутюнова, однакне всі аспектидостатньо освітлені в науковій літературі.