ФУНКЦІЙНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТУ

  Лідія Кузьміна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі розвитку лінгвістики актуальною залишається проблема багатоаспектного вивчення тексту як цілісного літературного твору і як динамічної комунікативної одиниці вищого рівня. Основним завданням мовознавці вважають виявлення й систематизацію тих якостей тексту, що визначають його своєрідність. Урізні періоди проблемою вивчення тексту займалися вітчизняній російські вчені, зокрема М. Бахтін, Ф. Бацевич, Н. Валгіна, В. Виноградов, І. Гальперін, В. Карасик, М. Крупа, Л. Мацько, Ю. Прохоров, Н. Рудяков, О. Селіванова, Ю. Сорокін, В. Тюпа та ін.