ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ

  Тетяна Гризодуб (Слов’янськ, Україна) |    Завантажити статтю

Останнім часом все частіше стали вживатися терміни «компетенція», «компетентність», «компетентнісний підхід». Їх широке застосування цілком виправдано, особливо у зв'язку з необхідністю модернізації змісту освіти. Термін компетенція, в перекладі з латинської, означає коло питань, в яких людина добре обізнана, володіє відповідними знаннями та здібностями, котрі дозволяють їй обґрунтовано судити про цю область та ефективно діяти в ній. Метою даної статті є визначення сутності, змісту, структури поняття «компетентність»; виділення компонентів компетентнісного навчання на уроках інформатики.