СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД (західноукраїнські землі ХІХ – першої половини ХХ століть)

  Зінаїда Гіптерс (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність даної статті визначається важливістю для сучасної економічної освіти таких ціннісних орієнтирів як розвиток творчого потенціалу особистості та її соціалізація. Як зазначається в «Концепції розвитку економічної освіти в Україні», головною парадигмою економічної освіти є розуміння того, що розвиток економічної сфери суспільства значною мірою зумовлений характером життєдіяльності людини, її світоглядом, соціаль­но відповідальною поведінкою[5]. З цих позицій доцільним є ретроспективний погляд на проблему економічної освіти назахідноукраїнських землях ХІХ – першої половини ХХ століть.