ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ «ДИРЕКТ-КОСТИНГУ»

  Марина Тадеуш, Ірина Мельник (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

В сучасних умовах господарювання ефективність діяльності підприємства залежить від повноти, достовірності та своєчасності економічної інформації. Вітчизняна система бухгалтерського обліку в основному зорієнтована на виконання функцій розрахунку бази оподаткування. Проте облік витрат на виробництво, перш за все, повинен бути так організований, щоб виявити вплив усіх чинників на рівень собівартості готової продукції, та постійно контролювати відхилення цього рівня в цілому та в розрізі витрат, які складають собівартість. Для керівництва конкретною поточною виробничою діяльністю потрібен самостійний вибір управлінським персоналом відповідної методики. А це є одним із основних принципів управлінського обліку. Його впровадження забезпечує формування достовірної інформації з метою визначення реальних господарських причин росту витрат виробництва, враховуючи вплив інфляційних процесів. Як свідчить світовий досвід, ефективним вирішенням проблеми є використання методу «директ-костинг». Особливості застосування методу калькулювання «директ-костинг» були дослідженні в працях таких вчених як М.А. Вахрушина, Н.Д. Врублевський, К. Друрі, Р. Ентоні, В.Б. Івашкевич, Т.П. Карпова, В.Е. Керимов, М.Ю. Медведєв, Д. Міддлтон, С.А. Николаєва, Дж. Рис, Дж. Фостер, Ч.Т. Хонгрен.