АНГЛОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

  Наталія Попова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

У немовних університетах дисципліни "Іноземна мова" та "Іноземна мова за професійним спрямуванням" становлять складову моделі підготовки спеціалістів. Метою вивчення цих дисциплін є розвиток іншомовної комунікативної компетентності, що включає англомовну компетентність у межах міжнародного, міжкультурного та фахового спілкування. Проблемам формування та розвитку у процесі навчання іноземної мови такого важливого компонента комунікативної культури, як англомовна комунікативна компетентність, присвячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних учених (D. Hymes, S. Savignon, M. Canale, M. Swain, A. John, Ю. І. Пассов, І. А. Зимняя, О. Б. Тарнопольський та ін.) [1-7]. Однак, незважаючи на численні публікації, багато аспектів даної проблеми не з’ясовані остаточно. Поняття "іншомовна комунікативна компетентність" ще вимагає вивчення та конкретного наповнення стосовно певних навчальних контингентів.