ВИКОРИСТАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПТНЗ

  Олена Кривильова (Бердянськ, Україна) |    Завантажити статтю

В національній стратегії розвитку освіти в Україні зазначається про необхідність «створення умов для самореалізації кожної особистості». З огляду на визначені пріоритети у стратегії розвитку одним із найважливіших завдань для держави є «проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави» [1]. Провідна роль в оновленні системи освіти належить вищим навчальним закладам, оскільки саме тут закладаються теоретико-методологічні та змістові, методичні засади освіти, формується педагогічне мислення та професіоналізм майбутнього викладача, зокрема природничо-математичних дисциплін.