САЛ-СЕРІЛІК ДӘСТҮР ЖӘНЕ АҚЫНДЫҚ ОРТА

  С.С.Жумкина, Г. Сайдалина (Қазақстан, Жезқазған) |    Завантажити статтю

Сал-сері — дәстүрлі қазақ қоғамында ерекше өнерпаздықпен байланысты ұғым. Салсөзініңэтимологиясысеріктесжігіттеріменауылғатаяғандаәдейіаттанқұлап, ауылқыздарыүйгекөтеріпалыпкіргенше сал болғанадамшатырпетпей жата беретініс-әрекеттентуындаған. Сал айрықшакиімдеріменерекшеленген. ЗерттеушіӘ.Диваев “Салдыңүстінекигенкиіміхалықкимегентүрденболады. Егеролкигенкиімдіхалық кисе, оны кимей, қарақұрымкиізденкиімқылыпкиедіекен” дейді. Ел аузындасалдардыңпаңжүрісі, тәкаппармінездері, киімкиістері, сән-салтанатытуралыаңыз-әңгімелеркөп.