ОЙИДЭ ТАЪЙИНЭ ЈŐФТЭ КАЛЕМОТЭ МŐҚОБЕЛМАЬНО ДАР ЗАБОНЭ ФОРСИ

  Абдувахоб Вахидов (Самарқанд, Узбекистан) |    Завантажити статтю

Бахшэ лőгатшеносийэ форси несбатэ дигар бахшhойэ сőханшеноси дар тадқиқ ва омузеш бахшэ јадид будэ, дар даҳсолейэ авохер деққатэ őламоро биш аз пиш јелав герефтэ. Ин аст кэ дар мақолевő ресолеhойэ солhойэ пасин паҳлуҳойэ мőхталефэ ин бахш мавридэ барраси қарор герефтэ. Мақолевő ресолеhойэ мазкур баробарэ hаллу фаслэ мавзуhойэ қавойеди, hамчőнин, тадқиқэ хосиятэ лőгавийэ осорэ нависандеву шоэронро нез дар бар герефтэ буданд , кэ самтő равандэ онhо биштар бэ дойирейэ тадқиқэ хосеятэ лőғави-маьнойи равонэ гардидэ буданд. Зиро табиатő хосеятэ калемот маҳз дар ҳамин зинэ рőвшантар зоҳэр мигарданд. Аз ин леҳоž, бэ нахőстмőĥақеқоне ин бахш ресолеhойэ Л.С.Пейсикуф, Йу. А.Рубинчик, А.Ф.Баришникуф, И.К.Овчинникуфо, Чхеидзэ, А.Қуронбекуф ва дигаронро митавон ном бőрд.