КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МОНІТО-РИНГУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧО-ГО СЕРЕДОВИЩА

  Костянтин Ткачук, Віталій Калінчик (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Загальні положення. У систему аналізу та оцінки умов праці на підп-риємствах входить визначення фактичних значень небезпечних та шкідливих факторів на робочих місцях. При атестації робочих місць за умовами праці оцінці підлягають всі небезпечні і шкідливі фактори (НШВФ): фізичні, хімічні, біологічні, важкість і напруженість праці. Проте існуючі методики атестації робочих місць не дозволяють судити про зміну параметрів НШВФ і, відпо-відно, про зміни умов праці в період між плановими атестаціями. Метою роботи є удосконалення структури управління охороною праці за рахунок ефективного моніторингу небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища.