БИР ГЛОБАЛ ЛИМИТ ТЕОРЕМА ҲАҚИДА

  Исломжон Неъматов (Фергана, Узбекистан) |    Завантажити статтю

Эҳтимоллар назариясининг лимит теоремаларида кўпроқ локал ва интеграл лимит теоремалар ўрганилади, глобал теоремалар эса анча кам ўрганилган, хусусан [1], [2], [3], [4] илмий мақолалар шу сохага бағишланган. Ушбу мақолада глобал теоремаларни тасодифий сондаги тасодифий қўшилувчилар учун лимит теоремаларга ўтказиш масаласи ўрганилган.